rapor kapağı
Rapor

İstanbul'da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları

For free

TEPAV'ın hazırladığı bu kitap, Dr. Asmin Kavaş, İlderya Avşar, Omar Kadkoy ve Eren Çağdaş Bilgiç'in kentin diğer yaşam alanları ile bütünleşmemiş, ayrış(tırıl)mış bölümlerini ifade eden getto kavramının Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Fatih, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde yapılan alan ziyaretleri, gettolaşmanın temel özellikleri ve ayrıştırıcı parametreleri olan;

i) yalıtılmış alan,

ii) mekansal ayrışma,

iii) homojen ilişkiler,

iv) sosyal dışlanmışlık ve

v) nüfus yoğunluğu başlıklarını ele almaktadır.

Çalışmada tüm ilçelerin tarihsel oluşumlarına ve ekonomik yapılarına yer verilerek; 5 temel parametreye göre getto özelliği taşıyan Fatih ve Sultangazi ilçesi ve 5 temel parametreye göre getto özelliği taşımayan Sultanbeyli ilçesinin neden getto olmadığı, Suriyeli nüfusun yaşam biçimleri üzerinden, gettolaşma olgusu ve parametrelerine referans göstererek nesnel ölçütler sunmaktadır

Product details
Licence
Table of contents

Yönetici Özeti..................................................................................v

I. Giriş ............................................................................................4

II. Genel Değerlendirme ..............................................................4

Literatürde Getto Kavramı ve Gettolaşma .................................4

1980’li Yıllar ve Sonrasında Yeniden Yorumlanan Getto  Kavramı ...................................7

‘Getto’ Kavramının Temel Özellikleri ve Ayrıştırıcı  Değişkenleri ......................................11

III. Türkiye’de Örnek Alan Araştırmaları Üzerinden Getto Tartışması ....................................................15

 Balat Yahudi Gettosu/İstanbul .................................................16

Sulukule Roman Gettosu/İstanbul ...........................................19

Mezhep temelli Getto: Gazi Mahallesi/ İstanbul .....................21

Modern Gettolar: Mavişehir’in Kapalı Lüks Siteleri/ İzmir .......23

Savaş Sonrası Getto: Önder Mahallesi/Ankara ........................24

IV. İstanbul’da Savaş Sonrası Suriye Gettoları ...........................34

Türkiye’de Suriyeliler ..............................................................34

İstanbul’da Suriyeliler .............................................................37

İstanbul’da Savaş Sonrası Suriye Gettoları Projesi Alan  Araştırması Bulguları .................................40

Araştırmanın Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular ...........41

Araştırmanın Gettolaşmaya İlişkin Bulguları ............................44

Sonuç ve Genel Değerlendirme ..............................................87

Politika Önerileri .....................................................................91 EKLER ...........................................................................................97

Kaynakça ....................................................................................104