Program ayrıntıları

Biz kimiz?

Heinrich Böll Stiftung Derneği, Yeşiller hareketine yakın, bağımsız, siyasi bir sivil toplum kuruluşudur. Kendimizi yeşil bir düşünce kuruluşu ve tüm dünyayı kapsayan aktif bir yeşil ağ olarak tanımlıyoruz. Tüm dünyada 34 ofisimiz bulunmaktadır. Temel değerlerimiz ekoloji ve sürdürülebilirlik, demokrasi, insan hakları ve adalettir.

Şimdiye kadar 2000 bursiyerin dahil olduğu bu ağ içinde halen yaklaşık 800 bursiyer çalışmalarını sürdürmektedir. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin 2008 yılından beri düzenlediği burs porgramı çerçevesinde Türkiye’den toplamda 71 bursiyer bulunmaktadır.

Derneğin Türkiye bürosu, 1994 yılından bu yana demokratikleşme, insan hakları ve azınlık haklarının korunması, ekolojik esaslara uygun enerji üretimi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma, küresel ve bölgesel güvenlik politiklarının geliştirilmesine yönelik girişim ve çalışmaları destekleme ve teşvik etme gayretindedir.

Heinrich Böll Stiftung Derneği olarak, Türkiye’de özgürlüklerin ve kültürlerin korunması yolunda verilen çabalara müdahil olmayı istemekteyiz. Özgürlükçü ve katılımcı bir demokrasi anlayışını desteklemek ve ileriye taşımak öncelikli hedefimiz. Kültürel çeşitliliğe katkıda bulunmak ve bu çeşitliliği savunmak, demokrasinin temel görevlerinden biri. Biz de, yöneldiğimiz sorunları belirlerken tüm dinlere ve yönetim biçimlerine bütünsel bakarak, çok farklı açılardan korkusuzca çözüm üretmeye çalışıyoruz. Türkiye’de tabu olan konuları tartışmaya açıyoruz. Demokratikleşme sürecinde sesi duyulmayan kesimlere destek vermeyi hedefliyor, etnisite, din ya da toplumsal cinsiyete dayalı ayrımların önlenmesine çalışıyor, farklı kesimler için fırsat eşitliğine vurgu yapıyoruz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği olarak ekolojiyi politikanın temel alanlarından biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için pratikte ve düşünsel boyutta radikal olarak neleri değiştirmemiz gerektiğini sorguluyor ve bunlara dair politikalar oluşturmaya çabalıyoruz. Türkiye’de iklim değişikliğine dair tedbirler alınması, enerjide kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtların yerini güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının alması ve kırsal kalkınmanın doğayla uyum içinde gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Tüm bunları yaparken, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları ile ortaklaşa çalışıyoruz. İsmimizi almış olduğumuz Nobel Edebiyat Ödüllü Heinrich Böll’ün vurgu yaptığı değerleri, özgürlüklerin savunulması, sivil itaatsizlik, hoşgörü, kültür ve sanatın önemine ilişkin görüşlerini paylaşıyoruz.

Beklentimiz

Bursiyerlerimiz eğitim hayatlarında son derece başarılı olmuş, sosyo-politik açıdan kendilerini geliştirmiş kişilerdir. Öğrencilerin başarılarını sadece ders notlarına bağlı olarak değil, toplumsal duyarlılıkları ve tüm biyografik bağlamları çerçevesinde değerlendiriyoruz. 

Derneğimizin bursu sadece iyi performansa yönelik bir ödüllendirme ile sınırlı değildir. Aksine, bizim beklentilerimizi de tanımlayacak şekilde, öğrencilerin eğitimlerini hedef odaklı sürdürüp sorumluluk almalarını, geniş bir perspektifle toplumsal açıdan etkin olmalarını içermektedir. Öğrenci oluşumlarında veya sivil toplum kuruluşlarında yer almak, öğrenci temsilciliği yapmak gibi etkinlikler, bahsettiğimiz sosyo-politik angajmana örnek verilebilir.

Bursiyerlerimiz, yenilikçi fikirlere, disiplinlerarası araştırma yaklaşımlarına açık, eleştirel ve yapıcı bir bilimsel yaklaşıma sahip kişiler arasından seçilmektedir. Bursiyerlerimiz, etkin katılımlarıyla çok yönlü programımızı zenginleştirler. Burs programı süresince eğitimleri ile ilgili düzenli olarak yaptıkları raporlamaların yanı sıra, burs programının başlangıcını takip eden Nisan ayında gazeteci, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan bir jürinin önünde tez çalışmaları ile ilgili bir sunum yaparlar. Bu burs programıyla, bursiyerlerin kırsal kalkınma ve enerji verimliliği ile ilgili gerekli sistematik düşünce, metod ve beceriyi edinmeleri beklenmektedir. Burs programı aşağıdaki araç ve beklentileri kapsamaktadır:

  • Uzmanlar ve bursiyerlerin kendi aralarında bilgi ve metod aktarımı,
  • Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından konuyla ilgili düzenlenen etkinliklere bursiyerlerin hem hazırlık süreçlerinde hem de etkinlik sırasında aktif katılımı.

Hedefimiz

Programın ana hedefi, gerek enerji dönüşümü, gerekse çevre adaleti alanındaki gelişmelere destek olmak, bu konularda geleceğin karar vericileri konumunda olan gençlerin uzun erimli politikalar geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Amaçlar:

  • Programın hedef grubundaki kişilerin ilgili alanlara daha fazla yoğunlaşmalarını, bu alanlara yönelik daha fazla çalışmada bulunma fırsatı edinmelerini, böylece kendi konseptlerini yaratma ve kullanma imkanı bulmalarını sağlamak,
  • Programın hedef grubundaki kişilerin bu alanlardaki sorunlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarını, böylece bu konulara yönelik pratik çözümler üretebilmelerini sağlamak,
  • Bursiyerlerin gerek enerji dönüşümü, gerekse çevre adaleti konusunda Türkiye’nin şartlarını ve potansiyellerini derinlemesine öğrenmelerine yardımcı olmak,
  • Bursiyerlerin başka ülkelerin deneyimlerini öğrenmelerini sağlamak,
  • Ekoloji kavramlarının politika ve bilim alanında öncelikli hale gelmesini sağlamak, gençlerin bu konulara ilgisini artırmak,
  • Alanın sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin çok disiplinli bir bağlamda geliştirilmesini sağlamak.