tüses istanbuldaki suriyeli sığınmacılara yönelik algı ve tutumlar kapak.jpg
Araştırma

İstanbul’da Suriyeli sığınmacılara yönelik algı ve tutumlar

Partizanlık, yabancı karşıtlığı, tehdit algıları ve sosyal temas
For free

Bu raporda, İstanbul özelinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik algı ve tutumlarını ortaya koymak ve bunların altında yatan siyasi, sosyoekonomik ve kültürel faktörleri tespit etmek amaçlanmıştır. Göçmenlere yönelik tutumlar üzerine yapılan akademik çalışmalar da dikkate alarak araştırmada özellikle kimlik temelli tehdit algılarının ve maddi kaygıların rolüne odaklanılmıştır. Bu çerçevede politik tercihler, etnik kimlik, dini aidiyet, yaşam tarzı, toplumsal sınıf ve cinsiyet gibi değişkenler kullanılarak farklı siyasi ve toplumsal kesimlerden vatandaşların Suriyelilere yaklaşımları analiz edilmiştir. Ayrıca yurttaşların siyasi aktörler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sığınmacılara yönelik olarak dile getirilen belli başlı söylemleri nasıl yorumladıkları, bu söylemlerle nasıl müzakere ettikleri incelenmiştir. Böylece yerleşik nüfusun Suriyeliler hakkındaki algı ve tutumlarının çok boyutlu niteliğine ışık tutmak ve sığınmacıların toplumsal entegrasyonunu kolaylaştıracak söylem ve politikaların geliştirilmesine katkı sunmak hedeflenmiştir.

Product details
Licence