TANRI ve FELSEFE: TEİS PERSPEKTİF: “Tanrı İnancının Temelleri”

Din- siyaset ve sol-din ilişkisi nedir, ne değildir tartışmasında,  “Tasavvuf-İlahiyat” başlığı altında devam eden konferansların devam olarak, İlahiyatçı Aydın Topaloğlu, Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları, Teizm ya da Ateizm” veya  “Tanrı İnancının Temelleri” konusundaki tezlerini anlatacak.  İlahiyatçı Doç. Dr. Aydın Topaloğlu konferansla ilgili olarak; “Din, bireysel ve toplumsal yanı bulunan, düşünce ve uygulama açısından sistemleşmiş olan, insanlara bir yaşam biçimi sunan,  onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan kurumdur. Hayatın her yanı ile ilgilenen din ile felsefe, konu ve problemleri itibariyle yan yanadır; ama alanları ayrıdır. Din felsefesi, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, kapsamlı ve tutarlı bir şekilde Düşünmektir. Dinin doğası, özü, değeri hakkında fikir yürütmektir; dini, düşünme konusu yapmaktır.”

" Unutmamamız gereken bir husus inanan insanın daima daha güçlü olduğu gerçeğidir. Bu güçlü olma sadece dini anlamda (iman açısından) değil, felsefi (akli), ahlaki, vicdani ve ilmi açıdan da böyledir. Çünkü varlığımızı açıklama, anlama ve yorumlama bağlamında elinde tutarlı, kapsamlı ve anlaşılır iddiası bulunan kişi “inanan” kişidir, yani felsefi ifadeyle “teist”tir. Teizmin karşıtı olan ateizmin ise dünyamızı, varlığımızı ve yaşadığımız olayları açıklama, anlama ve anlatma gücü sınırlıdır. İtirazları ise insanları ikna etmekten uzaktır. Yapılması gereken iş kanaatimce inanan insanların bu güçlerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri gerektiğidir. Bunun için de olayları iyice bilmek, tahliller yapmak ve belirsiz noktaları aydınlatmaktır. Sonuç itibariyle herkes kendi inancıyla baş başadır."

www.kuyerel.com