Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

Image removed.

7-8 Aralık 2012

Yer: City Hotel Ankara

Turan Güneş Bulvarı No: 19 Yıldız-Çankaya- Ankara

Kürt ve Türk kamuoyunda kopuş hissinin gittikçe belirginleşmeye başladığı ve Kürt meselesinin çözümünde siyasetin ciddi anlamda tıkanıklık yaşadığı bir dönemdeyiz. Konu ile ilgili olarak birçok toplantı, araştırma ve görüşmeler yapılmasına rağmen sorunların çözüme kavuşturulmasında mesafe alınamadığına şahit oluyoruz.

Böylesine kritik bir dönemde Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ve Heinrich Böll Stiftung Derneği olarak Kürt meselesini farklı yönleriyle ele alan ve uluslararası deneyimlerden de yararlanacağımız bu toplantıyı düzenlemenin gerekli olduğunu düşündük. Bu konferansta Kürt ve Türk kamuoyundaki algı farkları ve kopuş hissi, çözüm sürecinde müdahil olan aktörlerin özellikle siyasetçilerin bu süreçteki rolleri ve sorumlulukları, çözümün koşulları, çatışmaların sonlandırılması, müzakere ve diyalog yöntemleri, medyanın çözümdeki rolü gibi konular üzerinde durulacaktır.

Yaşam – Algı – Kopuş

Kürt meselesinde ana taleplerin uluslararası standartlara uygun bir şekilde yerine getirilmemesinde Türk kamuoyunun hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulduğu sıkça vurgulanıyor. Ancak Kürt kamuoyunun hassasiyetleri, bölgede yaşanan çatışma ortamının neden olduğu toplumsal enkazlar gerek medya gerek siyasetçiler tarafından görülmüyor ya da dile getirilmiyor. Bu panelde bölgede “gündelik” yaşanan sorunların doğrudan deneyimlere dayalı olarak aktarılmasına ve medyada yansımayanların güncel tartışmalara nasıl dahil edilebileceğine odaklanılacak.

Toplumsal Adalet ve Barışın Tesisi ya da Geçiş Dönemi Adaleti

Uzun süren savaş ve çatışma ortamlarının yarattığı toplumsal ve siyasal tahribatı ele almak üzere geliştirilen ve adaletin yeniden tesisine yönelik resmi ve hukuki süreçlerin yeterince güçlü bir toplumsal karşılık bulamadığı durumlardan hareketle, daha çok mağdur ve toplum temelli adalet ve barış mekanizmalarına ağırlık veren çalışmalar, geçiş dönemi adaleti ve bilhassa onarıcı adalet başlığı altında literatürde yer almaktadır. Adalet duygusunu yitirmiş insanların ve toplumların barış sürecinde aktif rol oynamalarını sağlamak ve demokratik kamusal alanlar yaratmak üzere geliştirilen, söz konusu topluma özgü mağduriyetlerin izini sürmeyi, özgün barış ve adalet mefhumlarını gün ışığına çıkarmayı amaçlayan bu tür çalışmalar Türkiye’de barışa giden yolu inşa etme sürecinde ihmal edilemeyecek derecede önemlidir. Mağduriyetlerin telafisine, hakikatlerin araştırılmasına ve adaletin sağlanmasına ilişkin farklı beklentiler, bizzat mağdur bireylere ve topluluklara söz hakkı verilmeden açığa çıkamayacak ve resmi kanallar arasında yürütülen müzakerelere katkı sağlayamayacaktır. Söz konusu kaygılar ışığında düzenlenen bu panelde, mağdurların deneyimlerini, barış sürecine katılmaya yönelik istek ve beklentilerini ve adaletin yeniden tesisine ilişkin görüşlerini inceleyen çalışmaların, toplantının temel çerçevesi içinde tartışılması planlanmaktadır.     

Kürt Meselesinin Çözümünde Siyasal Partilerin Rolü:

Türkiye’nin politik, sosyal, kültürel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekten uzak olan Anayasası tartışılmaya devam ederken, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nu oluşturan siyasi partilerin özellikle anayasa tartışmalarının merkezinde duran Kürt meselesine yaklaşımları yeni bir anayasa yapma sürecinin zorluklarına işaret ediyor. Yeni yurttaşlık tanımı, anadili, yerel yönetimler modeli tartışmaların odağını oluşturuyor. Kürt meselesinin çözümünde önemli bir rol oynayacak olan Anayasa değişikliklerinin yanı sıra devlet ve PKK arasındaki müzakerelere karşı siyasal partilerin tutumu da bir diğer önemli tıkanıklık nedeni. Bu süreçte siyasi partiler tabanları ile ters düşmemek, (Türk) kamuoyunun tepkisini çekmemek gibi sebeplerle bu konularda çekimser davranıyor. Bu durum ise Kürt Meselesinin diyaloga dayalı çözümünde siyasal partilerin bir tıkanıklık yaşamasına neden oluyor. Bu panelde söz konusu siyasal tıkanıklığın aşabilmesi için neler yapılabilir sorusuna cevap aranacak. 

Çatışma Çözümleri ve Müzakere

Hükümet, Kürt meselesinin PKK’nın silah bırakmasıyla çözülebileceğini düşünüyor. PKK ise esasen şiddeti benimsemediğini, ama Kürt meselesinin kamuoyunun gündemine taşınmasında başka araçlarının da olmadığını belirtiyor. Bu oturumda, Kürt meselesinin çözümünde diyalog ve müzakerenin rolü, benzer diyalog süreçlerini yaşamış olan ülkelerin deneyimlerinden yararlanılarak tartışmaya açılacaktır.

Bu konferansta amacımız, yukarıda sözü edilen konuların derinlemesine tartışılabilmesini sağlamak ve Türkiye’de barışa yönelik atılacak adımlara katkı sunmaktır.

Program:

07 Aralık 2012, Cuma

09.30-09.45     Kayıt

09.45-10.00     Açılış Konuşmaları

Necdet İpekyüz, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

Ulrike Dufner, Heinrich Böll Stiftung Derneği

10.00-12.30     Birinci Panel: Yaşam ve Algılar                   

Türkiye’de Kürt Olmak

Özlem Öztürk, Toplumsal Duyarlılık Derneği

90’lardan Bugüne Bölgede Kürt Gençlerinin Deneyimleri

Rojin Canan Akın, Yazar

Bölgede Çatışma ve Kadın

Zozan Özgökçe, VAKAD

Moderatör: Nurcan Baysal, DİSA

12.30-14.00     Ara

14.00-17.00     İkinci Panel: Toplumsal Adalet ve Barışın Tesisi

Adalete Çağrı: Siyasal Arkadaşlık

Nesrin Uçarlar, Araştırmacı

Geçiş Dönemi Adaletinde Hatırlamanın Önemi: Hafıza Merkezi

Özgür Sevgi Göral, Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi

Değişen Algılar ve Sivil Toplumun Rolü

Ayşe Betül Çelik, Sabancı Üniversitesi

Moderatör:     Yılmaz Ensaroğlu, SETA Vakfı

08 Aralık 2012, Cumartesi

10.00-12.30     Üçüncü Panel: Kürt Meselesi ve Çözüm Perspektifleri

AK Parti, Orhan Atalay, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

BDP, Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Komisyon Üyesi

CHP, Atilla Kart, Anayasa Komisyon Üyesi (teyit bekleniyor)

Moderatör:     Cengiz Çandar, Gazeteci

12.30-14.00     Ara

14.00-17.00     Dördüncü Panel: Çatışma Çözümleri ve Müzakere

Demokratik Müzakere Yöntemleri

Didem Akyel Collinsworth, Uluslararası Kriz Grubu

Temas Grubu ve Diyalog

Şahismail Bedirhanoğlu, GÜNSİAD

İrlanda Örneği

Angela Mickley, Potsdam Üniversitesi

Moderator:     Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi